Normativa: pagaments, altes i baixes

INSCRIPCIONS: PAGAMENTS, ALTES I BAIXES

  • Cal ser soci de l’Ampa i estar al corrent del rebut per tal de tenir dret a les activitats que organitza l’Ampa.
  • Les famílies que tinguin deutes pendents caldrà que es posin al corrent de pagament per tal de poder continuar gaudint del servei.
  • El pagament de les activitats es farà de manera trimestral i mitjançant domiciliació de rebut. Les dates de cobrament seran 11/10, 11/01 i 11/04. Les despeses derivades del retorn de rebuts correran a càrrec de la família implicada.
  • Les inscripcions es faran via web o bé a través del mateix document en paper dipositat a la bústia de l’Ampa. L’ordre d’inscripció serà tingut en compte en cas que una activitat concreta tingui més demanda que oferta.
  • Si no s’assoleix un mínim d’inscripcions en una activitat l’Ampa es reserva el dret d’anul·lar-la. Si durant el curs l’activitat perd el nombre d’usuaris necessaris per dur-la a terme, l’Ampa també es reserva el dret d’anul·lar-la.
  • Les baixes caldrà comunicar-les per escrit via correu electrònic o bé dipositant el document a la bústia de l’Ampa. ( Les baixes caldrà comunicar-les 15 dies abans de l’acabament del trimestre, per tal de poder decidir sobre la viabilitat de l’activitat el trimestre següent. No s’acceptaran baixes mensuals a no ser que es pugui justificar un motiu de força major.)
  • Els participants en els Jocs Esportius Escolars hauran d’abonar l’import en concepte de fitxa escolar i inscripció de l’equip (en el cas dels esports col·lectius).

This site is protected by wp-copyrightpro.com